A套裝行程 泡湯+泛舟 (1.5 hr)   
             
              平日$ 每人1000元
            假日$ 每人1100元    B 套裝行程 泡湯+泛舟+住宿+活力早餐 
          平日週五入住週六泛舟每人需再加100元
          週日住宿週日泛舟每人需再加100元


                        平 日                                      假  日
        2人星空         4000元               2人星空        5200元
        2人花語         3400元               2人花語        4400元
       2人山嵐          3200元                2人山嵐       4200元
       4人鳥鳴          5500元                4人鳥鳴       7100元
       4人雲窩          5700元                4人雲窩       7300元
      4人沐月親子    6900元              4人沐月親子  8300元
      6人晨曦           8100元                 6人晨曦      10100元
     10人蝶舞         13300元             10人蝶舞       16700元
   

   C套裝行程 泡湯+泛舟+住宿+活力早餐+溫泉晚餐       
               週五入住週六泛舟每人需再加100元
             週日住宿週日泛舟每人需再加100元


                       平日                             假日
       2人星空          4400元                          2人星空           5600元
       2人花語          3800元                          2人花語           4800元
       2人山嵐          3600元                         2人山嵐            4600元
       4人鳥鳴          6300元                          4人鳥鳴           7900元
       4人云窩          6500元                            4人云窩         8100元
       4人沐月親子   7700元                         4人沐月親子    9100元
      6人晨曦           9300元                            6人晨曦       11300元
     10人蝶舞        15300元                         10人蝶舞        18700元
       
 

 
gotop